рус укр eng

Головна  /   Новини   /   Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Обрій Інк.»

Новини

12.03.2021

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Обрій Інк.»

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Обрій Інк.»

 

Приватне акціонерне товариство «Обрій Інк.» (далі по тексту Товариство) повідомляє, що загальні збори акціонерів товариства відбудуться 16.04.2021 р. об 11:00 год. за місцезнаходженням товариства:03035, м. Київ, вул. Кудряшова, 7, офіс 1.

Реєстрація акціонерів  (представників акціонерів),  які мають  право на участь у загальних зборах, проходитиме  16.04.2021 р. за місцем проведення загальних зборів  з 10.00 год. до 10.45 год.

 Акціонерам для реєстрації та участі у зборах при собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - паспорт або документ, що посвідчує особу, та належним чином оформлену довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів.

 Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, буде складений станом на 24.00 год. 12.04.2021 року.

Порядок денний загальних зборів акціонерів:

1. Обрання членів лічильної комісії та керівних органів Загальних зборів.

2. Звіт Генерального директора Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3.Звіт Ревізора Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2020 рік.

5. Виплата дивідендів. Розподіл  прибутку  і  збитків  товариства з урахуванням вимог,  передбачених  законом.

6. Про підтвердження повноважень Генерального директора Товариства на 2021-2022 роки.

7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності.

 

Проекти рішень по питанням порядку денного загальних зборів акціонерів:

1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Грицая А. І., секретарем Загальних зборів акціонерів Олійник О. В.,  лічильну комісію Загальних зборів акціонерів у складі   Павлова О. В

2. Затвердити звіт Генерального директора ПрАТ «Обрій Інк.» за 2020 рік.

3. Затвердити звіт Ревізора ПрАТ «Обрій Інк.» за 2020 рік.

4. Затвердити річний звіт та баланс ПрАТ «Обрій Інк.» за 2020 рік.

5. Виплатити дивіденди в розмірі 10000 (десять тисяч) грн. Грошові кошти, що залишаться після виплати дивідендів, направити на поповнення обігових коштів ПрАТ «Обрій Інк.»

6. Підтвердити повноваження Генерального директора ПрАТ «Обрій Інк.» Грицая Андрія Івановича  до 31 грудня 2022 року.

7. Уповноважити  Генерального Директора ПрАТ «Обрій Інк» Грицая Андрія Івановича на підписання від імені Товариства значних правочинів

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів за адресою м. Київ, вул. Володимирська 49а, офіс ПрАТ «Обрій Інк.», з 10:00 год. до 11:00 год. (в робочі дні) та в день проведення зборів за місцем їх проведення з 10:00 год., відповідальна особа  Грицай А. І.

З проектами рішень також можна ознайомитися на веб сайті Приватного акціонерного товариства «Обрій Інк.» : www.obriy.ua

 

 

У відповідності до ст. 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства»:

1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

2. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. 

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції комітету при наглядовій раді публічного акціонерного товариства з питань призначень незалежних директорів, може бути прийнято тільки у разі:

недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини другої цієї статті;

неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої  або частиною третьою цієї статті.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім цієї частини, у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Публічне акціонерне товариство також надсилає повідомлення з проектом порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів фондовій біржі, на якій цінні папери товариства допущені до торгів, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у проекті порядку денного загальних зборів.

Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

 

Телефон для довідок : (044) 490-65-22.

 

Кількість осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів -2, які в сукупності володіють 100 % акцій, кількість – 400 акцій.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

 

Період

Звітний 2020

Попередній 2019

Усього активів

43062

50257

Основні засоби  ( залишкова вартість )

3232

3388

Довгострокові фінансові інвестиції

47

47

Запаси

162

194

Сумарна дебіторська заборгованість

8642

31877

Грошові кошти та їх еквіваленти

30212

14018

Нерозподілений прибуток

29203

28423

Власний капітал

32737

31957

Статутний капітал

1

1

Довгострокові зобов'язання

 

 

Поточні зобов'язання

7294

14344

Чистий прибуток (збиток)

780

6480

Середньорічна кількість акцій (шт.)

400

400

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

1950

16200

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

85

98

 

 

Генеральний директор

ПрАТ «Обрій Інк»                                                                                       Грицай А. І.        

Останнi новини