рус укр eng

Головна  /   Новини   /   Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Обрій Інк.»

Новини

18.03.2020

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Обрій Інк.»

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Обрій Інк.»

 

Приватне акціонерне товариство «Обрій Інк.» (далі по тексту Товариство) повідомляє, що загальні збори акціонерів товариства відбудуться 22.04.2020 р. об 11:00 год. за місцезнаходженням товариства: 03035, м. Київ, вул. Кудряшова, 7, офіс 1.

Реєстрація акціонерів  (представників акціонерів),  які мають  право на участь у загальних зборах, проходитиме  22.04.2020 р. за місцем проведення загальних зборів  з 10.00 год. до 10.45 год.

 Акціонерам для реєстрації та участі у зборах при собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - паспорт або документ, що посвідчує особу, та належним чином оформлену довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів.

 Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, буде складений станом на 24.00 год. 15.04.2020 року.

Порядок денний загальних зборів акціонерів:

1. Обрання членів лічильної комісії та керівних органів Загальних зборів.

2. Звіт Генерального директора Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3.Звіт Ревізора Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік.

5. Виплата дивідендів. Розподіл  прибутку  і  збитків  товариства з урахуванням вимог,  передбачених  законом.

6. Про підтвердження повноважень Генерального директора Товариства на 2020-2021 роки.

7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності.

 

Проекти рішень по питанням порядку денного загальних зборів акціонерів:

1.      Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Грицая А. І., секретарем Загальних зборів акціонерів Короткевич Л. О.,  лічильну комісію Загальних зборів акціонерів у складі   Павлова О. В

2.      Затвердити звіт Генерального директора ПрАТ «Обрій Інк.» за 2019 рік.

3.        Затвердити звіт Ревізора ПрАТ «Обрій Інк.» за 2019 рік.

4.      Затвердити річний звіт та баланс ПрАТ «Обрій Інк.» за 2019 рік.

5.      Виплатити дивіденди в розмірі 10000 (десять тисяч) грн. Грошові кошти, що залишаться після виплати дивідендів, направити на поповнення обігових коштів ПрАТ «Обрій Інк.»

6.      Підтвердити повноваження Генерального директора ПрАТ «Обрій Інк.» Грицая Андрія Івановича  до 31 грудня 2021 року.

7.      Уповноважити  Генерального Директора ПрАТ «Обрій Інк» Грицая Андрія Івановича на підписання від імені Товариства значних правочинів

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів за адресою м. Київ, вул. Володимирська 49а, офіс ПрАТ «Обрій Інк.», з 10:00 год. до 11:00 год. (в робочі дні) та в день проведення зборів за місцем їх проведення з 10:00 год., відповідальна особа  Грицай А. І.

У відповідності до ст. 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства»:

1.Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

2. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. 

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті.

3. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Телефон для довідок : (044) 490-65-22.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

 

Період

Попередній  2018

Звітний  2019

Усього активів

42268

50257

Основні засоби  ( залишкова вартість )

3549

3388

Довгострокові фінансові інвестиції

47

47

Запаси

219

194

Сумарна дебіторська заборгованість

21983

31877

Грошові кошти та їх еквіваленти

15812

14018

Нерозподілений прибуток

21943

28423

Власний капітал

25477

31957

Статутний капітал

1

1

Довгострокові зобов'язання

-

 

Поточні зобов'язання

12895

14344

Чистий прибуток (збиток)

5723

6480

Середньорічна кількість акцій (шт.)

400

400

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

14307,50

16200

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

92

98

 

 

Генеральний директор

ПрАТ «Обрій Інк»                                                                                       Грицай А. І.

Останнi новини