рус укр eng

Главная  /  

Отчет эмитента 2017

 1. Титульний аркуш
 2. Зміст
 3. Основні відомості про емітента
 4. Основні відомості про емітента. 3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
 5. Інформація про посадових осіб емітента
 6. Інформація про посадових осіб емітента. 6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
 7. Інформація про засновників та (або) учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
 8. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента
 9. Інформація про загальні збори акціонерів
 10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
 11. Відомості про цінні папери емітента. 11.1. Інформація про випуски акцій
 12. Опис бізнесу
 13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента. 13.1. Інформація про основні засоби емітента
 14. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента. 13.2. Інформація щодо вартості чистих активів
 15. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента. 13.3. Інформація про зобов'язання емітента
 16. Інформація про стан корпоративного управління. Органи управління
 17. Інформація про стан корпоративного управління. Загальні збори акціонерів
 18. Інформація про стан корпоративного управління. Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
 19. Баланс (Звіт про фінансовий стан)
 20. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
 21. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
 22. Звіт про власний капітал
 23. Текст аудиторського висновку (звіту)
 24. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду
 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
 26. Особлива інформація емітента ПрАТ Приватне акціонерне товариство Обрiй Iнк.