рус укр eng

Главная  /   Новости   /   Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Обрій Інк.

Новости

20.03.2019

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Обрій Інк.

Приватне акціонерне товариство «Обрій Інк.» (далі по тексту Товариство) повідомляє, що загальні збори акціонерів товариства відбудуться 24.04.2019 р. об 11:00 год. за місцезнаходженням товариства:03035, м. Київ, вул. Кудряшова, 7, офіс 1.

Реєстрація акціонерів  (представників акціонерів),  які мають  право на участь у загальних зборах, відповідно до переліку акціонерів складеному станом на 24 годину  16.04.2019 року, проходитиме  24.04.2019 р. за місцем проведення загальних зборів  з 10.00 год. до 10.45 год. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, буде складений станом на 24.00 год. 18.04.2019 року.

Порядок денний загальних зборів акціонерів:

1. Обрання членів лічильної комісії та керівних органів Загальних зборів.

 2. Звіт Генерального директора Товариства за 2018 рік. Звіт Ревізора Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.

3. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.

4. Виплата дивідендів. Розподіл  прибутку  і  збитків  товариства з урахуванням вимог,  передбачених  законом.

5. Про підтвердження повноважень Генерального директора Товариства на 2019-2020 роки.

6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності.

 

Проекти рішень по питанням порядку денного загальних зборів акціонерів:

1.Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Грицая А. І., секретарем Загальних зборів акціонерів Короткевич Л. О., лічильну комісію Загальних зборів акціонерів у складі   Павлова О. В

2.Затвердити звіт Генерального директора ПрАТ «Обрій Інк.» за 2018 рік. Затвердити звіт Ревізора ПрАТ «Обрій Інк.» за 2018 рік.

3.Затвердити річний звіт та баланс ПрАТ «Обрій Інк.» за 2018 рік.

4.Виплатити дивіденди в розмірі 10000 (десять тисяч) грн. Грошові кошти, що залишаться після виплати дивідендів, направити на поповнення обігових коштів ПрАТ «Обрій Інк.»

5.Підтвердити повноваження Генерального директора ПрАТ «Обрій Інк.» Грицая Андрія Івановича  до 31 грудня 2020 року.

6.Уповноважити  Генерального Директора ПрАТ «Обрій Інк» Грицая Андрія Івановича на підписання від імені Товариства значних правочинів

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

З проектами рішень також можна ознайомитися на веб сайті Приватного акціонерного товариства «Обрій Інк.» за посиланням https://www.obriy.ua/ukr/news/533/

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів за адресою м. Київ, вул. Володимирська 49а, офіс ПрАТ «Обрій Інк.», з 10:00 год. до 11:00 год. (в робочі дні) та в день проведення зборів за місцем їх проведення з 10:00 год., відповідальна особа  Грицай А. І.

У відповідності до ст. 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства»:

Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. 

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю. Для участі в Зборах преставнику необхідно мати при собі довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видану фізичною особою, засвідчену нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Телефон для довідок : (044) 490-65-22.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

 

період

2018

2017

Усього активів

42268

43597

Основні засоби  ( залишкова вартість )

3549

2863

Довгострокові фінансові інвестиції

47

47

Запаси

219

96

Сумарна дебіторська заборгованість

21983

18733

Грошові кошти та їх еквіваленти

15812

21124

Нерозподілений прибуток

21943

16220

Власний капітал

25477

           19754

Статутний капітал

1

1

Довгострокові зобов'язання

-

-

Поточні зобов'язання

12895

20320

Чистий прибуток (збиток)

5723

2668

Середньорічна кількість акцій (шт.)

400

400

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

92

89

 

Генеральний директор

ПрАТ «Обрій Інк»                                                                                       Грицай А. І.                

Вернутся к списку новостей