рус укр eng

Главная  /   Новости   /   Сообщение об общем собрании акционеров Обрий Инк.

Новости

24.03.2017

Сообщение об общем собрании акционеров Обрий Инк.

Приватне акціонерне товариство «Обрій Інк.» (код ЄДРПОУ 2948596, далі Товариство) повідомляє, що загальні збори акціонерів товариства відбудуться 27.04.2017р. об 11:00 год. за місцезнаходженням товариства: 03035, м. Київ, вул. Кудряшова, 7.  Реєстрація акціонерів  (представників акціонерів) проходитиме  за місцем проведення загальних зборів  3 10.00 год. до 10.45 год. 27.04.2017р. згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів станом на 24.00 год. 21.04.2017 року.

Акціонерам для реєстрації та участі у зборах при собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - паспорт або документ, що посвідчує особу, та належним чином оформлену довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів

Проект порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії . Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.

2.Звіт Генерального директора Товариства за 2016рік. Звіт Ревізора Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.

3.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.

4. Розподіл  прибутку  і  збитків  Товариства з урахуванням вимог,  передбачених  законом.

5. Про підтвердження повноважень Генерального директора Товариства на 2017-2018 роки.

6. Про обрання Ревізора Товариства.

7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у ході поточної господарської діяльності.

Інформація з проектом рішень щодо питань включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства розміщена в мережі Інтернет на власному сайті Товариства www.obriy.ua.Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів за вищевказаною адресою, з 10:00 год. до 11:00 год. (в робочі дні) та в день проведення зборів за місцем їх проведення з 10:00 год., відповідальна особа  Грицай А. І. Телефон для довідок : (044) 490-65-22.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

 

період

2016

2015

Усього активів

29736

23542

Основні засоби  ( залишкова вартість )

3066

3133

Довгострокові фінансові інвестиції

47

47

Запаси

87

78

Сумарна дебіторська заборгованість

19875

18600

Грошові кошти та їх еквіваленти

9774

4864

Нерозподілений прибуток

13552

9611

Власний капітал

17086

13145

Статутний капітал

1

1

Довгострокові зобов'язання

0

0

Поточні зобов'язання

16678

14606

Чистий прибуток (збиток)

3941

348

Середньорічна кількість акцій (шт.)

400

400

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

88

90

Генеральний директор  ПрАТ «Обрій Інк.»  Грицай А. І.                

Вернутся к списку новостей